What does aketon mean?
The definition of aketon
Ak”e*ton, n. [Obs.]
See Acton.