What does apodous mean?
The definition of apodous
Ap”o*dous(#), a. (Zoöl.)
Apodal; apod.