What does apostume mean?
The definition of apostume
Ap”os*tume, n.
See Aposteme. [Obs.]